CELEBRACIÓN DUN SORTEO PARA DIRIMIR O EMPATE ENTRE DEZASEIS (16) PERSOAS CANDIDATAS DA LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS PARA A COBERTURA DE TRES (3) PRAZAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO AOS PERMISOS DE EXPLOTACIÓN NA MODALIDADE DE MARISQUEO A PÉ PARA

CELEBRACIÓN DUN SORTEO PARA DIRIMIR O EMPATE ENTRE DEZASEIS (16) PERSOAS CANDIDATAS DA LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS PARA A COBERTURA DE TRES (3) PRAZAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO AOS PERMISOS DE EXPLOTACIÓN NA MODALIDADE DE MARISQUEO A PÉ PARA

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN DO 16 DE MARZO DE 2021 DA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MAR NA CORUÑA RELATIVA Á CELEBRACIÓN DUN SORTEO PARA DIRIMIR O EMPATE ENTRE DEZASEIS (16) PERSOAS CANDIDATAS DA LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS PARA A COBERTURA DE TRES (3) PRAZAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO AOS PERMISOS DE EXPLOTACIÓN NA MODALIDADE DE MARISQUEO A PÉ PARA O EXERCICIO DA ACTIVIDADE EXTRACTIVA NO ÁMBITO TERRITORIAL DA CONFRARÍA DE PESCADORES DE MUROS.

 

 

  1. Por resolución do 30.06.2020 da xefatura territorial da Consellería do Mar da Coruña, convocouse proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación na modalidade de marisqueo a pé para o exercicio da actividade extractiva no ámbito territorial da confraría de pescadores de Muros . Neste proceso convocáronse tres (3) prazas.

 

  1. Por resolución de 23.11.2020 da xefa territorial da Consellería do Mar da Coruña, publicouse a listaxe provisional das puntuacións obtidas polas persoas aspirantes admitidas ao proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación na modalidade de marisqueo a pé para o exercicio da actividade extractiva no ámbito territorial da confraría de pescadores de Muros, e as persoas excluídas do proceso. Nesta resolución estableceuse un prazo de quince (15) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa publicación, para efectuar alegacións ás puntuacións outorgadas.

 

  1. Transcorrido o prazo anterior, a seguinte persoa aspirante presentou alegacións ás puntuacións provisionais outorgadas pola resolución de 23.11.2020:

 

  • O 14/12/2020, Brea Romero Jason, ***0077** presenta alegacións á puntuación provisional de 3,50 puntos outorgada, solicitando a revisión da dita puntuación en base aos apartados de demandante de emprego e de empadroamento.

 

  1. Unha vez revisadas as alegacións realizadas:

 

  • A Brea Romero, Jason non se lle estiman as alegacións presentadas no referente ao apartado de empadroamento, xa que non cumpre o esixido no punto 3. do anexo I da Resolución de 12 de novembro de 2013 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se aproba o baremo para obter o permiso de explotación para o marisqueo a pé, no que se establece:

 

 

CVE: lGSXuQSwH8

Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Cuadro de texto: CVE: lGSXuQSwH8
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve
“3. Por estar empadroado/a nun concello do ámbito das confrarías ou entidades titulares do plan de explotación en que está prevista a incorporación, durante un período mínimo de 1 ano anterior á convocatoria: 4 puntos.”

 

Por tanto, para outorgar a puntuación por este apartado do baremo era necesario figurar empadroado no concello de Muros ou de Carnota (concellos do ámbito territorial da confraría de pescadores de Muros), requisito o cal non cumpre o aspirante.

 

       
   
 

 

 
       
   
 
 

 

 

 

 

 

No referente ao apartado de demandante de emprego, se lle estiman as alegacións presentadas xa que a puntuación outorgada neste apartado non é correcta.

 

Deste xeito, procede modificar a puntuación outorgada no apartado de demandante de emprego do baremo pasando a 1,25 puntos e polo tanto procede a modificación da puntuación total dos 3,50 puntos provisionais outorgados a 4,25 puntos.

 

  1. O proceso selectivo foi convocado para tres (3) permisos de explotación polo que o número de persoas aspirantes seleccionadas non poderá ser superior ao de prazas convocadas. Sen embargo, prodúcese un empate entre dezaseis (16) aspirantes que acadaron 10,00 puntos en total.

 

  1. O apartado 4 do anexo I da resolución de 12 de novembro de 2013 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se aproba o baremo para obter o permiso de explotación para o marisqueo a pé establece que:

 

En caso de producirse empate na puntuación obtida, resolverase mediante sorteo en presenza das persoas afectadas pola dita situación”.

 

Visto o exposto e no exercicio das súas competencias esta xefatura territorial,

 

COMUNICA:

 

A celebración dun sorteo para dirimir o empate xurdido entre dezaseis (16) persoas aspirantes para acceder as tres (3) prazas convocadas do proceso selectivo para o acceso aos permisos de explotación para marisqueo a pé para o exercicio da actividade extractiva no ámbito territorial da confraría de pescadores de Muros.

 

As persoas aspirantes recibirán notificación desta xefatura territorial informándolles da celebración do sorteo público. O resultado do sorteo determinará a posición na lista de reserva das persoas aspirantes non seleccionadas.

 

Lugar de celebración: Salón de Actos da Lonxa Porto pesqueiro s/n 15250 MUROS

 

 

 

Data: 25 de marzo de 2021

 

 

CVE: lGSXuQSwH8

Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Cuadro de texto: CVE: lGSXuQSwH8
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve
Hora: 10:30 h en primeira convocatoria – 11:00 h en segunda convocatoria.
 
       
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación de persoas aspirantes empatadas:

 

1º APELIDO

2º APELIDO

NOME

DNI

BOUZAS

SANDE

MARIA JOSEFA

***9763**

CAMPOS

RODRIGUEZ

ENCARNACIÓN

***9073**

CANDAMIO

SENDÓN

MANUEL MARIA

***9495**

COCHON

CASTRO

MERCEDES

***6463**

FERNANDEZ

LOURO

LUIS

***0044**

FERREIROS

TAJES

LORENA

***0158**

FIGUEIRAS

DEL RIO

CATUXA

***2994**

LAGO

CAAMAÑO

VANNESA

***3986**

LAGO

FERNANDEZ

BERNARDINA

***9398**

LESTON

MAYO

NESTOR

***2880**

LUCES

LUCES

MANUEL

***8540**

PARIS

FERNANDEZ

PATRICIA

***9922**

PIÑEIRO

FERNANDEZ

JENNIFER

***4831**

RAMA

MARTINEZ

MARIA DE LOS ANGELES

***8366**

SUAREZ

GRILLE

MARIA ISABEL

***2087**

VAZQUEZ

MACEIRAS

MANUELA LUCÍA

***0252**

 

 

 

Asinado por: CANCELO BAQUERO, MARIA JOSE

Cargo: Xefa Territorial

Data e hora: 16/03/2021 15:10:36

Cuadro de texto: Asinado por: CANCELO BAQUERO, MARIA JOSE
Cargo: Xefa Territorial
Data e hora: 16/03/2021 15:10:36
Levantarase acta     da realización do sorteo que reflectirá a orde de prelación das persoas aspirantes empatadas para continuar coa tramitación do proceso de selección.

 

 

 

 

 

 

A xefa territorial

 

 

 

 

 

 

CVE: lGSXuQSwH8

Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Cuadro de texto: CVE: lGSXuQSwH8
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve
Mª José Cancelo Baquero

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN DO 16 DE MARZO DE 2021 DA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MAR NA CORUÑA RELATIVA Á CELEBRACIÓN DUN SORTEO PARA DIRIMIR O EMPATE ENTRE DEZASEIS (16) PERSOAS CANDIDATAS DA LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS PARA A COBERTURA DE TRES (3) PRAZAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO AOS PERMISOS DE EXPLOTACIÓN NA MODALIDADE DE MARISQUEO A PÉ PARA O EXERCICIO DA ACTIVIDADE EXTRACTIVA NO ÁMBITO TERRITORIAL DA CONFRARÍA DE PESCADORES DE MUROS.

 

 

< >Por resolución do 30.06.2020 da xefatura territorial da Consellería do Mar da Coruña, convocouse proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación na modalidade de marisqueo a pé para o exercicio da actividade extractiva no ámbito territorial da confraría de pescadores de Muros . Neste proceso convocáronse tres (3) prazas.Por resolución de 23.11.2020 da xefa territorial da Consellería do Mar da Coruña, publicouse a listaxe provisional das puntuacións obtidas polas persoas aspirantes admitidas ao proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación na modalidade de marisqueo a pé para o exercicio da actividade extractiva no ámbito territorial da confraría de pescadores de Muros, e as persoas excluídas do proceso. Nesta resolución estableceuse un prazo de quince (15) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa publicación, para efectuar alegacións ás puntuacións outorgadas.Transcorrido o prazo anterior, a seguinte persoa aspirante presentou alegacións ás puntuacións provisionais outorgadas pola resolución de 23.11.2020:O 14/12/2020, Brea Romero Jason, ***0077** presenta alegacións á puntuación provisional de 3,50 puntos outorgada, solicitando a revisión da dita puntuación en base aos apartados de demandante de emprego e de empadroamento.Unha vez revisadas as alegacións realizadas:A Brea Romero, Jason non se lle estiman as alegacións presentadas no referente ao apartado de empadroamento, xa que non cumpre o esixido no punto 3. do anexo I da Resolución de 12 de novembro de 2013 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se aproba o baremo para obter o permiso de explotación para o marisqueo a pé, no que se establece:

 

CVE: lGSXuQSwH8

Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Cuadro de texto: CVE: lGSXuQSwH8
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve
“3. Por estar empadroado/a nun concello do ámbito das confrarías ou entidades titulares do plan de explotación en que está prevista a incorporación, durante un período mínimo de 1 ano anterior á convocatoria: 4 puntos.”

 

Por tanto, para outorgar a puntuación por este apartado do baremo era necesario figurar empadroado no concello de Muros ou de Carnota (concellos do ámbito territorial da confraría de pescadores de Muros), requisito o cal non cumpre o aspirante.

 

 

       
   
 


 

       
   
 
 
 

 

 

 

 

No referente ao apartado de demandante de emprego, se lle estiman as alegacións presentadas xa que a puntuación outorgada neste apartado non é correcta.

 

Deste xeito, procede modificar a puntuación outorgada no apartado de demandante de emprego do baremo pasando a 1,25 puntos e polo tanto procede a modificación da puntuación total dos 3,50 puntos provisionais outorgados a 4,25 puntos.

 

  1. O proceso selectivo foi convocado para tres (3) permisos de explotación polo que o número de persoas aspirantes seleccionadas non poderá ser superior ao de prazas convocadas. Sen embargo, prodúcese un empate entre dezaseis (16) aspirantes que acadaron 10,00 puntos en total.

 

  1. O apartado 4 do anexo I da resolución de 12 de novembro de 2013 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se aproba o baremo para obter o permiso de explotación para o marisqueo a pé establece que:

 

En caso de producirse empate na puntuación obtida, resolverase mediante sorteo en presenza das persoas afectadas pola dita situación”.

 

Visto o exposto e no exercicio das súas competencias esta xefatura territorial,

 

COMUNICA:

 

A celebración dun sorteo para dirimir o empate xurdido entre dezaseis (16) persoas aspirantes para acceder as tres (3) prazas convocadas do proceso selectivo para o acceso aos permisos de explotación para marisqueo a pé para o exercicio da actividade extractiva no ámbito territorial da confraría de pescadores de Muros.

 

As persoas aspirantes recibirán notificación desta xefatura territorial informándolles da celebración do sorteo público. O resultado do sorteo determinará a posición na lista de reserva das persoas aspirantes non seleccionadas.

 

Lugar de celebración: Salón de Actos da Lonxa Porto pesqueiro s/n 15250 MUROS

 

 

 

Data: 25 de marzo de 2021

 

 

CVE: lGSXuQSwH8

Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Cuadro de texto: CVE: lGSXuQSwH8
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve
Hora: 10:30 h en primeira convocatoria – 11:00 h en segunda convocatoria.

 

       
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación de persoas aspirantes empatadas:

 

1º APELIDO

2º APELIDO

NOME

DNI

BOUZAS

SANDE

MARIA JOSEFA

***9763**

CAMPOS

RODRIGUEZ

ENCARNACIÓN

***9073**

CANDAMIO

SENDÓN

MANUEL MARIA

***9495**

COCHON

CASTRO

MERCEDES

***6463**

FERNANDEZ

LOURO

LUIS

***0044**

FERREIROS

TAJES

LORENA

***0158**

FIGUEIRAS

DEL RIO

CATUXA

***2994**

LAGO

CAAMAÑO

VANNESA

***3986**

LAGO

FERNANDEZ

BERNARDINA

***9398**

LESTON

MAYO

NESTOR

***2880**

LUCES

LUCES

MANUEL

***8540**

PARIS

FERNANDEZ

PATRICIA

***9922**

PIÑEIRO

FERNANDEZ

JENNIFER

***4831**

RAMA

MARTINEZ

MARIA DE LOS ANGELES

***8366**

SUAREZ

GRILLE

MARIA ISABEL

***2087**

VAZQUEZ

MACEIRAS

MANUELA LUCÍA

***0252**

 

 

 

Asinado por: CANCELO BAQUERO, MARIA JOSE

Cargo: Xefa Territorial

Data e hora: 16/03/2021 15:10:36

Cuadro de texto: Asinado por: CANCELO BAQUERO, MARIA JOSE
Cargo: Xefa Territorial
Data e hora: 16/03/2021 15:10:36
Levantarase acta     da realización do sorteo que reflectirá a orde de prelación das persoas aspirantes empatadas para continuar coa tramitación do proceso de selección.

 

 

 

 

 

 

A xefa territorial

 

 

 

 

 

 

CVE: lGSXuQSwH8

Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Cuadro de texto: CVE: lGSXuQSwH8
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve
Mª José Cancelo Baquero