CARRETILLA ELEVADORA 2022

CARRETILLA ELEVADORA 2022

 

A Confraría de Pescadores de Barallobre ven de desenrolar o proxecto PE209G-2022/13 "CARRETILLA ELEVADORA 2022" ao amparo da orde de axudas do 4 de Xaneiro do ano 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou dos establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e da rastrexabilidade dos produtos desembardos da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) (código de procedemento PE209G) nun 75% e a Comunidade autónoma nun 25% , por un importe total de 49.300 euros, consistente na compra dunha Carretilla elevadora.