Aviso Legal

Aviso Legal

 

A Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño con domicilio social en Porto, nº 5. Aguiño. 15965. Riveira. (A Coruña), inscrita no Rexistro Xeral de Confrarías da Xunta de Galicia, e Código de Identificación Fiscal número G15027220, infórmalle das seguintes CONDICIONS XERAIS DE USO da web, de conformidade ca Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais lexislación aplicable:

A Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño de Aguiño garantiza haber obtido a información contida na páxina web de fontes fiables e axeitas, así como de haber adoptado as pertinentes medidas que garanticen unha información veraz, exacta, completa e actualizada. Aínda así, a Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño de Aguiño non se fai responsable da información proporcionada por ou obtida de terceiros, inexacta, non actualizada, incompleta ou da falta de legalidade da mesma.

O uso de links ou vínculos de acceso a outras páxinas web, distintas da propia, os que o usuario poida acceder a través da presente, tampouco serán responsabilidade da Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño de Aguiño.

A Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño de Aguiño so terá acceso a aqueles datos de carácter persoal facilitados polo usuario voluntariamente, mediante o seu rexistro na páxina web de da Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño de Aguiño ,

A Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño de Aguiño infórmalle de que estes datos de carácter persoal, serán recollidos nun ficheiro automatizado da súa propiedade, previa cláusula de información ó usuario. A cumplimentación do formulario implicará que da o seu consentimento e acepta o tratamento dos seus datos.

No caso de que os datos non sexan veraces, completos e actualizados, ou que non se completen os campos obrigatorios, a Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño de Aguiño poderá proceder a rechamar a solicitude de rexistro.

O envío dos datos a través do formulario, presumirase a autorización a Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño de Aguiño, para o tratamento de ditos datos persoais, no cumprimento das finalidades anteriormente indicadas.

A comunicación que, neste sentido, puidera remitir a Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño de Aguiño, poderase facer chegar ós usuarios, ben por correo ordinario, electrónico ou por medio do fax ou outro medio de comunicación equivalente.

Vostede poderá acceder, cancelar, rectificar ou opoñerse o tratamento dos seus datos dirixíndose a Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño de Aguiño por medio de notificación escrita, na que haberá que acompañar copia do DNI, da tarxeta de residencia ou do pasaporte en Porto, nº 5. Aguiño. 15965. Riveira. (A Coruña).

En caso de cesión dos datos aportados polo usuario a terceiros, a Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño de Aguiño comprométese, de forma previa, a informar e recadar o consentimento do usuario, expresando a finalidade de dita cesión e a identidade do cesionario.

A Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño de Aguiño mantén un nivel de seguridade axeitado para a protección dos datos persoais tratados, intentando evitar, en todo momento accesos non autorizados, perdida de datos e modificacións dos mesmos non permitidos pola Lei.