Servizos xerais

Servizos xerais

 

A Confraría presta servizos de tipo administrativo, de información sectorial, e de ordenación pesqueira, así como de representación dos membros que a integran e defensa dos seus intereses.

Á súa vez completamos a actividade extractiva encargándonos de realizar a primeira venda dos produtos capturadosmediante poxa, ou ben por medio de acordos comerciais con empresas almacenistas e industrias transformadoras.

Os principais servizos administrativos que ofrecemos aos nosos asociados están relacionados coa tramitación de documentación ante as distintas Administracións para o exercicio da actividade pesqueira e marisqueira. Entre elas:

 • Licenzas de pesca
 • Permisos de explotación
 • Despacho de buques
 • Enroles e desenroles
 • Alternancia de artes
 • Cambios temporais de modalidade
 • Altas e baixas na Seguridade Social
 • Partes de accidente
 • Liquidacións tributarias
 • Asesoría legal en materia pesqueira
 • Información sobre axudas e subvencións, etc.