Aviso Legal

Aviso Legal

 

A Confraría de Pescadores de 'Santa Tecla' con domicilio social en Rúa O Porto, s/n 36780 A Guarda (Pontevedra), inscrita no Rexistro Xeral de Confrarías da Xunta de Galicia, e Código de Identificación Fiscal número G36014173, infórmalle das seguintes CONDICIONS XERAIS DE USO da web, de conformidade ca Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais lexislación aplicable:

A Confraría de Pescadores de 'Santa Tecla' de A Guarda garantiza haber obtido a información contida na páxina web de fontes fiables e axeitas, así como de haber adoptado as pertinentes medidas que garanticen unha información veraz, exacta, completa e actualizada. Aínda así, a Confraría de Pescadores de 'Santa Tecla' de A Guarda non se fai responsable da información proporcionada por ou obtida de terceiros, inexacta, non actualizada, incompleta ou da falta de legalidade da mesma.

O uso de links ou vínculos de acceso a outras páxinas web, distintas da propia, os que o usuario poida acceder a través da presente, tampouco serán responsabilidade da Confraría de Pescadores de 'Santa Tecla' de A Guarda.

A Confraría de Pescadores de 'Santa Tecla' de A Guarda so terá acceso a aqueles datos de carácter persoal facilitados polo usuario voluntariamente, mediante o seu rexistro na páxina web de da Confraría de Pescadores de 'Santa Tecla' de A Guarda ,

A Confraría de Pescadores de 'Santa Tecla' de A Guarda infórmalle de que estes datos de carácter persoal, serán recollidos nun ficheiro automatizado da súa propiedade, previa cláusula de información ó usuario. A cumplimentación do formulario implicará que da o seu consentimento e acepta o tratamento dos seus datos.

No caso de que os datos non sexan veraces, completos e actualizados, ou que non se completen os campos obrigatorios, a Confraría de Pescadores de 'Santa Tecla' de A Guarda poderá proceder a rechamar a solicitude de rexistro.

O envío dos datos a través do formulario, presumirase a autorización a Confraría de Pescadores de 'Santa Tecla' de A Guarda, para o tratamento de ditos datos persoais, no cumprimento das finalidades anteriormente indicadas.

A comunicación que, neste sentido, puidera remitir a Confraría de Pescadores de 'Santa Tecla' de A Guarda, poderase facer chegar ós usuarios, ben por correo ordinario, electrónico ou por medio do fax ou outro medio de comunicación equivalente.

Vostede poderá acceder, cancelar, rectificar ou opoñerse o tratamento dos seus datos dirixíndose a Confraría de Pescadores de 'Santa Tecla' de A Guarda por medio de notificación escrita, na que haberá que acompañar copia do DNI, da tarxeta de residencia ou do pasaporte en Rúa O Porto, s/n 36780 A Guarda (Pontevedra)

En caso de cesión dos datos aportados polo usuario a terceiros, a Confraría de Pescadores de 'Santa Tecla' de A Guarda comprométese, de forma previa, a informar e recadar o consentimento do usuario, expresando a finalidade de dita cesión e a identidade do cesionario.

A Confraría de Pescadores de 'Santa Tecla' de A Guarda mantén un nivel de seguridade axeitado para a protección dos datos persoais tratados, intentando evitar, en todo momento accesos non autorizados, perdida de datos e modificacións dos mesmos non permitidos pola Lei.