Aviso Legal

Aviso Legal

 

A Confraría de de Pescadores "La Anunciada" con domicilio social en Casa del Mar Segunda planta, 36300 Baiona, inscrita no Rexistro Xeral de Confrarías da Xunta de Galicia, e Código de Identificación Fiscal número G36618510, infórmalle das seguintes CONDICIONS XERAIS DE USO da web, de conformidade ca Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais lexislación aplicable:

A Confradía de Pescadores "La Anunciada" de Baiona garantiza haber obtido a información contida na páxina web de fontes fiables e axeitas, así como de haber adoptado as pertinentes medidas que garanticen unha información veraz, exacta, completa e actualizada. Aínda así, A Confradía de Pescadores "La Anunciada" de Baiona non se fai responsable da información proporcionada por ou obtida de terceiros, inexacta, non actualizada, incompleta ou da falta de legalidade da mesma.

O uso de links ou vínculos de acceso a outras páxinas web, distintas da propia, os que o usuario poida acceder a través da presente, tampouco serán responsabilidade da Confradía de Pescadores "La Anunciada" de Baiona.

A Confradía de Pescadores "La Anunciada" de Baiona so terá acceso a aqueles datos de carácter persoal facilitados polo usuario voluntariamente, mediante o seu rexistro na páxina web de dA Confradía de Pescadores "La Anunciada" de Baiona ,

A Confradía de Pescadores "La Anunciada" de Baiona infórmalle de que estes datos de carácter persoal, serán recollidos nun ficheiro automatizado da súa propiedade, previa cláusula de información ó usuario. A cumplimentación do formulario implicará que da o seu consentimento e acepta o tratamento dos seus datos.

No caso de que os datos non sexan veraces, completos e actualizados, ou que non se completen os campos obrigatorios, A Confradía de Pescadores "La Anunciada" de Baiona poderá proceder a rechamar a solicitude de rexistro.

O envío dos datos a través do formulario, presumirase a autorización A Confradía de Pescadores "La Anunciada" de Baiona, para o tratamento de ditos datos persoais, no cumprimento das finalidades anteriormente indicadas.

A comunicación que, neste sentido, puidera remitir A Confradía de Pescadores "La Anunciada" de Baiona, poderase facer chegar ós usuarios, ben por correo ordinario, electrónico ou por medio do fax ou outro medio de comunicación equivalente.

Vostede poderá acceder, cancelar, rectificar ou opoñerse o tratamento dos seus datos dirixíndose A Confradía de Pescadores "La Anunciada" de Baiona por medio de notificación escrita, na que haberá que acompañar copia do DNI, da tarxeta de residencia ou do pasaporte Casa del Mar Segunda planta, 36300 Baiona.

En caso de cesión dos datos aportados polo usuario a terceiros, A Confradía de Pescadores "La Anunciada" de Baiona comprométese, de forma previa, a informar e recadar o consentimento do usuario, expresando a finalidade de dita cesión e a identidade do cesionario.

A Confradía de Pescadores "La Anunciada" de Baiona mantén un nivel de seguridade axeitado para a protección dos datos persoais tratados, intentando evitar, en todo momento accesos non autorizados, perdida de datos e modificacións dos mesmos non permitidos pola Lei.