AXUDAS PARA COMPENSAR  A MINORACION DA ACTIVIDADE MARISQUEIRA

AXUDAS PARA COMPENSAR  A MINORACION DA ACTIVIDADE MARISQUEIRA

 

AXUDAS PARA COMPENSAR  A MINORACION DA ACTIVIDADE MARISQUEIRA

EXTRACTO da Resolución do 30 de xaneiro de 2024 de concesión directa de axudas de carácter extraordinario destinadas a garantir a sustentabilidade da actividade marisqueira mediante a achega de fondos para compensar a minoración dos ingresos económicos percibidos que pon en risco a asunción dos custos básicos da actividade (código de procedemento PE130A).

Primeiro. Persoas beneficiarias

As persoas beneficiarias, físicas ou xurídicas, deberán cumprir os seguintes requisitos:

1. Ser titular dun permiso de explotación en vigor para marisqueo a pé de recursos marisqueiros xerais, para marisqueo a pé con emprego de embarcación auxiliar ou persoas armadoras de embarcacións con permiso de explotación coa modalidade de marisqueo a flote con vara.

2. Non acadar como resultado económico da actividade extractiva ingresos equivalentes a 5 veces o IPREM (Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples, índice de referencia en España para a asignación de axudas e subsidios en función dos ingresos), durante o período conxunto dos meses de outubro e novembro de 2023.

3. Ademais terán dereito á axuda aquelas persoas en situación de incapacidade temporal, cesamento de actividade, ou que estiveran percibindo algunha compensación por inactividade en todo ou en parte no período comprendido entre outubro e novembro de 2023, sempre que a suma das prestacións percibidas mais os ingresos por marisqueo non acadasen importes equivalentes ao nivel de 5 veces o IPREM no mesmo período.

Segundo. Obxecto

Esta resolución ten por obxecto a concesión directa dunhas axudas de carácter extraordinario destinadas a garantir a sustentabilidade da actividade marisqueira mediante a achega de fondos para compensar a minoración dos ingresos económicos percibidos que pon en risco a asunción dos custos básicos da actividade.

Terceiro. Norma reguladora

Resolución do 30 de xaneiro de 2024 de concesión directa de axudas de carácter extraordinario destinadas a garantir a sustentabilidade da actividade marisqueira mediante a achega de fondos para compensar a minoración dos ingresos económicos percibidos que pon en risco a asunción dos custos básicos da actividade (código de procedemento PE130A).

Cuarto. Contía

A contía da axuda fíxase en 550 euros, por persoa con permiso de explotación vixente para o marisqueo a pé, e marisqueo a pé con embarcación auxiliar.

No caso das embarcacións con permiso de explotación coa modalidade de marisqueo a flote con vara, a contía da axuda fíxase en 550 euros por persoa enrolada nos meses de outubro e novembro de 2023.

Quinto. Comprobación e publicación

1. A Consellería do Mar, logo de consultar os rexistros dos permisos de explotación marisqueira en vigor nos meses de outubro e novembro de 2023, así como os datos de ingresos pola actividade extractiva de marisqueo nese período, dispoñibles no Servizo de Análise e Rexistros da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica,

elaborará unha relación de persoas que, por reunir os requisitos previstos nos apartados 1 e 2 do punto sexto, puideran acollerse a esta axuda.

2. Esta relación publicarase o día 5 de febreiro de 2024 no seguinte enderezo https://mar.xunta.gal/gl/de-interese/novidades

A publicación realizarase de conformidade coas garantías establecidas na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Sexto. Forma e lugar de presentación da aceptación

1. As persoas incluídas na relación indicada no punto anterior disporán dun prazo de 5 días naturais desde o mesmo día da súa publicación para aceptar a axuda, que deberán presentar por escrito segundo o formulario que acompaña a esta resolución (anexo I) e no que se indicará o número de conta para o abono da axuda.

2. Aquelas persoas que percibiran prestacións por causa de incapacidade temporal, cese de actividade ou outras semellantes, derivadas da súa actividade extractiva marisqueira achegarán mediante declaración responsable no documento anexo sinalado, a contía percibida no período de outubro e novembro, co fin de poder calcular o sometemento dos ingresos ao nivel IPREM establecido.

3. A non aceptación da axuda no prazo indicado suporá a renuncia á mesma.

4. As persoas incluídas na relación, e aquelas outras persoas que non figuren na mesma, disporán tamén dun prazo de 5 días naturais desde a publicación da mesma, para achegar as alegacións e documentación que xulguen oportuna.

5. A aceptación presentarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal