Listado de proyectos

Proyectos

Proxectos

 

 • ADAPTACIÓN DOS CHANS E ACONDICIONAMENTO DAS PAREDES DA LONXA ÁS ESIXENCIAS SANITARIAS (ACAPLES)

  7 Junio 2023

  RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “ADAPTACIÓN DOS CHANS E ACONDICIONAMENTO DAS PAREDES DA LONXA ÁS ESIXENCIAS SANITARIAS (ACAPLES)” PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES DE MUROS NIF G15038508) PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO E DA CALIDADE E DO CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA, COFINANCIADOS POLO FONDO MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP).

 • Requisitos específicos relativos aos produtos ou servizos
 •     Denominación ADAPTACIÓN DOS CHANS E ACONDICIONAMENTO DAS PAREDES DA LONXA ÁS ESIXENCIAS SANITARIAS (ACAPLES)     Nº EXPEDIENTE     PE209G-2023/13 Identificación Programa Operativo Español FEMP 2014ES14MFOP001 Prioridade 1   O.E 1.d) Fomento da competitividade e a viabilidade das empresas do sector da pesca, con inclusión da pesca costeira artesanal, e mellora das condicións de seguridade e traballo. Medida 1.4.9- Portos pesqueiros, lugares desembarco, lonxas e ancoradoiros. Convocatoria Convocatoria 2023 ao abeiro da Orde do 22 de decembro do 2022 Organismo Intermedio Xestión   Dirección xeral de Desenvolvemento Pesqueiro Obxecto Mellorar a seguridade e as condicións de traballo das persoas pescadoras Ubicación Concello: MUROS   Provincia: A CORUÑA
 • Plan financeiro
 • Importe total do proxecto 82.201,04 € Importe total subvencionable 82.201,04 € Porcentaxe da subvención 100% Importe da subvención concedida 82.201,04 € Importe público FEMP (75%): 61.650,78 € C.A. (25%): 20.550,26 € Importe privado 0 €
 • “EQUIPAMENTO DE BOMBAS DE AUGA SALGADA NA LONXA”

  7 Junio 2023

  RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “EQUIPAMENTO DE BOMBAS DE AUGA SALGADA NA LONXA” PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES DE MUROS (NIF G15038508) PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO E DA CALIDADE E DO CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA, COFINANCIADOS POLO FONDO MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP).  

 • Requisitos específicos relativos aos produtos ou servizos
 •   Denominación EQUIPAMENTO DE BOMBAS DE AUGA SALGADA NA LONXA   Nº EXPEDIENTE   PE209G-2023/14 Identificación Programa Operativo Español FEMP 2014ES14MFOP001 Prioridade 1 O.E 1.d) Fomento da competitividade e a viabilidade das empresas do sector da pesca, con inclusión da pesca costeira artesanal, e mellora das condicións de seguridade e traballo. Medida 1.4.9- Portos pesqueiros, lugares desembarco, lonxas e ancoradoiros   . Convocatoria Convocatoria 2023 ao abeiro da Orde do 22 de decembro do 2022 Organismo Intermedio Xestión   Dirección xeral de Desenvolvemento Pesqueiro Obxecto Mellorar a calidade e incrementar o control e a rastrexabilidade dos produtos desembarcados procedentes da pesca Ubicación Concello: MUROS Provincia: A CORUÑA
 • Plan financeiro
 • Importe total do proxecto 20.730,00 € Importe total subvencionable 20.730,00 € Porcentaxe da subvención 100% Importe da subvención concedida 20.730,00 € Importe público FEMP (75%): 15.547,50 € C.A. (25%): 5.182,50 € Importe privado 0 €
 • PROXECTO CONXUNTO DE RECOLLIDA DE LIXO MARIÑO CONFRARÍAS DE MUROS E O PINDO

  5 Octubre 2022

  RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDEN AXUDAS A PROXECTOS COLECTIVOS FINANCIADOS POLO FONDO EUROPEO E MARÍTIMO DE PESCA (FEMP) PARA A PROTECCIÓN E RECUPERACIÓN DA BIODIVERSIDADE E DOS ECOSISTEMAS MARIÑOS NO MARCO DE ACTIVIDADES PESQUEIRAS SUSTENTABLES MEDIANTE A RECOLLIDA DE RESIDUOS MARIÑOS   Denominación do proxecto PROXECTO CONXUNTO DE RECOLLIDA DE LIXO MARIÑO CONFRARÍAS DE MUROS E O PINDO Código 209F 2022/01 Identificación Programa Operativo Español FEMP 2014ES14MFOP001 Prioridade: 1 Obxectivo específico: 1.b): Protección e recuperación da biodiversidade e ecosistemas acuáticos. Medida: 1.1.4 Convocatoria da axuda 2022 ao abeiro da Orde do 22 de decembro de 2021 (DOG núm. 12, do 19 de xaneiro de 2022) Organismo Intermedio de Xestión Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro Beneficiario 1. (Representante) Confraría de Pescadores de Muros NIF G15038508 Beneficiario 2 Confraría de Pescadores de O Pindo NIF G15038524 Obxecto Artigo 40. 1 a) do Regulamento 508/2014, FEMP Recollida no mar polos pescadores de residuos tales como artes de pesca perdidos ou outros refugallos mariños. Ubicación da operación Muros e O Pindo.

 • PROXECTO RECOLLIDA DE LIXO MARIÑO: CHARLA PARA ADULTOS

  14 Septiembre 2022

  PROXECTO RECOLLIDA DE LIXO MARIÑO CHARLA PARA ADULTOS O vindeiro venres 16 de setembro de 2022 as 10:00 horas, no salón de actos da lonxa- confraría de pescadores de Muros, terá lugar unha charla exposición sobre os resultados do proxecto e concienciación ambiental. A charla centrarase nas accións efectuadas e resultados finais do proxecto 2021-2022. Coloquio de medidas de reducción do impacto do lixo mariño e accións futuras por parte da Confraría de Muros. Enmárcase dentro do proxecto colectivo das Confrarías de Pescadores de Muros e de O Pindo, “Proxecto Conxunto de Recollida de Lixo Mariño Confrarias de Muros e O Pindo”, durante a charla explicarase en que consiste dito proxecto así coma os obxectivos do mesmo. Charla impartida por “Mar de Fábula”.

 • MARES CIRCULARES 2022

  30 Marzo 2022

  CONVENIO PROYECTO MARES CIRCULARES 2022   Un año más firmamos el Convenio de colaboración entre La Asociación Vertidos Cero; para la Prevención, Minimización y Eliminación de los Vertidos y la Cofradía de Pescadores de Muros para el desarrollo del proyecto Mares Circulares 2022.   OBJETO: El presente convenio tiene por objeto el desarrollo del proyecto MARES CIRCULARES 2022 para la retirada durante las labores de pesca de los residuos que encuentran las embarcaciones, que voluntariamente deseen formar parte del proyecto, en sus labores diarias de pesca. A fin de alcanzar dicho objeto la Asociación Vertidos Cero y el Colaborador asumen el compromiso de realizar las acciones que se indican en las cláusulas tercera y cuarta. Acciones de la Asociación Vertidos Cero -              La Asociación Vertidos Cero facilitará el material (sacos/bolsas) al Colaborador para la retirada de los residuos marinos en los barcos participantes. -              La Asociación Vertidos Cero facilitará el/los contenedores para el depósito de los residuos que lleguen a puerto y los colocará en la zona indicada por el Colaborador. -              La Asociación Vertidos Cero se mantendrá en contacto permanente con el Colaborador para garantizar el correcto desarrollo de las acciones y facilitar las labores de retirada y gestión del residuo. -              La Asociación Vertidos Cero se compromete a difundir la participación del Colaborador en este proyecto en los términos que quedan indicados en la cláusula quinta y al pago del compromiso económico según los términos recogidos en la cláusula sexta. Acciones de la Cofradía como Colaborador. El Colaborador, con las finalidades expresadas en las cláusulas anteriores y manteniéndose las condiciones bajo las que suscribe el presente convenio, desarrollará las siguientes acciones: -              Informará del número de embarcaciones que entrarán a formar parte del proyecto. -              Designará a una persona en el puerto que será la encargada de: -              Mantener el contacto entre los pescadores y el técnico designado por la Asociación Vertidos Cero. -              Ayudar en la descarga del residuo procedente de las labores de pesca de los barcos participantes y en el correcto depósito del residuo en el contenedor o sitio habilitado para ello. -              Facilitar al técnico de la Asociación Vertidos Cero el peso de los residuos recibidos, en las condiciones que ellos acuerden previamente. -              Identificar cada embarcación y el residuo retirado de la misma por medio de una bolsa de color y/o un código facilitado por el proyecto. -              Informará de la aparición de residuos de gran tamaño ayudando en el correcto depósito de los mismos según las disposiciones de la autoridad portuaria. -              Facilitará a la Asociación Vertidos Cero las labores de caracterización de los residuos encontrados durante las labores de pesca en la zona de acopio. -              Facilitará, de acuerdo con el técnico de la Asociación Vertidos Cero, las labores de retirada del residuo por el gestor designado a tal fin (acceso al puerto…). -              Participará en las acciones de comunicación del proyecto (aparición en prensa, TV, documentales...) a través de las personas que decidan de acuerdo con el técnico responsable de la Asociación Vertidos Cero.  

 • PROXECTO DE RECOLLIDA DE LIXO DA CONFRARIA DE PESCADORES DE MUROS

  23 Marzo 2022

  PROXECTO DE RECOLLIDA DE LIXO DA CONFRARIA DE PESCADORES DE MUROS. No documento que adxuntamos, vemos os resultados que veñen a demostrar o acumulo de lixo mariño en praias onde están situados bancos marisqueiros localizados na banda norte da ría de Muros e Noia, xestionados pola confraría de pescadores de Muros. Vemos que en tan só 8 xornadas de traballo, recolléronse máis de 16 MIL KILOS de todo tipo de lixo.

 • AXUDAS PARA ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO (EDLP).

  17 Febrero 2022

  Denominación: Aplicación das novas tecnoloxías ao sector do marisqueo na Ría de Noia”.                           Orde do 21.12.2018 (DOG. Núm. 22, do 31 de xaneiro de 2019) Expediente: PE155A/GALP 4-095 Ao abeiro da Orde do 21 de decembro do 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector Pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020.         ANUALIDADE 2021 PRESUPOSTO APROBADO   ANUALIDADE 2021 PRESUPOSTO EXECUTADO Socios e Actividades asignadas   Presuposto Subvencionable Subvención Presuposto Subvencionable Subvención Confraría de Muros   6.000,00 4.958,68 4.512,40 6.000,00 4.958,68 4.512,40 10. Edición monografía   6.000,00 4.958,68 4.512,40 6.000,00 4.958,68 4.512,40

 • RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “MELLORA DA SEGURIDADE NA DESCARGA E EXPOSICIÓN EN LONXA” PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES DE MUROS

  20 Enero 2022

  RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “MELLORA DA SEGURIDADE NA DESCARGA E EXPOSICIÓN EN LONXA” PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES DE MUROS (NIF G15038508) PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO E DA CALIDADE E DO CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA, COFINANCIADOS POLO FONDO MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP) E TRAMITADA COMO EXPEDIENTE ANTICIPADO DE GASTO. O 10 de febreiro do 2020, publicouse no Diario Oficial de Galicia (DOG nº 27) a Orde do 19 de xaneiro de 2021 , pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP). Polo tanto, en base á proposta de resolución de concesión de axudas formulada pola comisión de avaliación, e ao disposto no marco normativo aplicable, no uso das facultades que me foron delegadas, RESOLVO: CONCEDER á Confraría de Pescadores de Muros (NIF G15038508), a axuda para o proxecto colectivo, cos requisitos e condicións que a seguir se sinalan, e a cuxo cumprimento se compromete o beneficiario coa aceptación da axuda. Denominación MELLORA DA SEGURIDADE NA DESCARGA E EXPOSICIÓN EN LONXA Nº EXPEDIENTE PE209N-2020/18 Identificación Programa Operativo Español FEMP 2014ES14MFOP001     Prioridade 1 O.E 1.d) Fomento da competitividade e a viabilidade das empresas do sector da pesca, con inclusión da pesca costeira artesanal, e mellora das condicións de seguridade e traballo. Medida 1.4.9- Portos pesqueiros, lugares desembarco, lonxas e ancoradoiros. Convocatoria Convocatoria 2021 ao abeiro da Orde do 19 de xaneiro de 2021 Organismo Intermedio Xestión   Dirección xeral de Desenvolvemento Pesqueiro Obxecto Mellora da seguridade e das condicións de traballo Ubicación Concello: Muros Provincia: A Coruña I.Plan financeiro Importe      total do proxecto   23.074 € Importe      total subvencionable   23.074 € Porcentaxe da subvención   100% Importe          da subvención concedida 23.074 € Importe público FEMP (75%): 17.305,50 € C.A. (25%): 5.768,50 € Importe privado   0 € I.Conceptos subvencionables ANO 2021. Concepto Importe orzamentado Importe subvencionado Motivo minoración/non subvención EMPILLADOR ELÉCTRICO STOCKLIN EDD12 GALVANIZADO 16.174,00 € 16.174,00 €   TRANSPALETA MANUAL STOCKLIN INOX 6.900,00 € 6.900,00 €   TOTAL 23.074,00 € 23.074,00€    

 • “Proxecto de protección, xestión e recuperación dos recursos mariños”

  9 Noviembre 2021

  NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE AXUDA A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, por delegación da conselleira do Mar, ditou resolución no procedemento PE209C 2021, ao abeiro da ORDE do 10 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental (código de procedemento PE209C). RESOLVO CONCEDER unha axuda, financiada polo FEMP, para a realización de proxectos colectivos que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, á entidade e cos detalles que se indican á continuación: IMPORTE TOTAL CONCEDIDO: 188.928,13 € Anualidade 2021 Anualidade 2022 Anualidade 2023 48.546,13 € 93.588,00 € 46.794,00 € Importe público FEMP (75 %) 141.696,1 € Importe público CA (25%) 47.232,03 € Importe privado (0%) 0,00 €  

 • PROXECTO CONXUNTO DE RECOLLIDA DE LIXO MARIÑO CONFRARÍAS DE MUROS E O PINDO

  19 Octubre 2021

 • PROXECTO CONXUNTO DE RECOLLIDA DE LIXO MARIÑO CONFRARÍAS DE MUROS E O PINDO

  19 Octubre 2021

  Actividade recollida ao abeiro da ORDE do 11 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209F).

 • AXUDAS A PROXECTOS COLECTIVOS PARA A MELLORA E MODERNIZACIÓN DOS PORTOS

  1 Septiembre 2021

  O 10 de febreiro do 2020, publicouse no Diario Oficial de Galicia (DOG nº 27) a Orde do 19 de xaneiro de 2021 , pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP). Ao abeiro desta orde, a Consellería do Mar resolveu CONCEDER á Confraría de Pescadores de Muros (NIF G15038508), as axudas para os proxectos colectivos, cos requisitos e condicións que a seguir se sinalan, e a cuxo cumprimento se compromete o beneficiario coa aceptación da axuda: I.Requisitos específicos relativos aos produtos ou servizos: Denominación AUTOCONSUMO  ELÉCTRICO  DA  EDIFICACIÓN  DA FÁBRICA DE XEO Nº EXPEDIENTE PE209N-2020/33 Identificación Programa Operativo Español FEMP 2014ES14MFOP001   Importe      total do proxecto   45.160,00 € Importe      total subvencionable   45.160,00 € Porcentaxe da subvención   100% Importe          da subvención concedida 45.160,00 € Importe público FEMP (75%):33.870,00 € C.A. (25%): 11.290,00 € Importe privado 0 € Concepto Importe orzamentado Importe subvencionado Motivo minoración/non subvención PANEIS SOLARES FV ASTRONERGY 450W 72 M 22.260,00 € 22.260,00 €   INVERSOR KOSTAL 50 KW PICO 4.670,90 € 4.670,90 €   DISPOSITIVO VERTIDO SMART METER ENERGY KOSTAL 480,37 € 480,37 €   CONTROLADOR DINÁMICO CDP-0 675,27 € 675,27 €   TRANSFORMADOR 98,49 € 98,49 €     Denominación MELLORA DA SEGURIDADE NA DESCARGA E EXPOSICIÓN EN LONXA Nº EXPEDIENTE PE209N-2020/18 Identificación Programa Operativo Español FEMP 2014ES14MFOP001   Denominación MELLORA DA SEGURIDADE NA DESCARGA E EXPOSICIÓN EN LONXA Nº EXPEDIENTE PE209N-2020/18 Identificación Programa Operativo Español FEMP 2014ES14MFOP001     Denominación MELLORA DA SEGURIDADE NA DESCARGA E EXPOSICIÓN EN LONXA Nº EXPEDIENTE PE209N-2020/18 Identificación Programa Operativo Español FEMP 2014ES14MFOP001    

 • OBRADOIRO INFANTIL DE FORMACIÓN, LIMPEZA E ARTESANÍA CON REFUGALLOS MARIÑOS

  24 Agosto 2021

  CONFRARÍA DE PESCADORES DE MUROS OBRADOIRO INFANTIL DE FORMACIÓN, LIMPEZA E ARTESANÍA CON REFUGALLOS MARIÑOS (IMPARTIDO POR ASOCIACIÓN “MAR DE FÁBULA”) VENRES 27 DE AGOSTO DE 2021 EN HORARIO DE MAÑAN, PARA MÁIS INFORMACIÓN CONFRARÍA DE PESCADORES DE MUROS, TELÉFONOS 981826143 – 98826143  PARA PARTICIPAR NA ACTIVIDADE E NECESARIA INSCRIBIRSE PREVIAMENTE, CON DATA LIMITE ATA O 26 DE AGOSTO AS 14:00 HORAS ACTIVIDADE FINANCIADA CON FONDOS FEM, SEGUNDO A ORDE DO 5 DE XANEIRO DE 2022, POLO QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS XERAIS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS A PROXECTOS COLECTIVOS PARA A CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DA BIODIVERSIDADE E DOS ECOSISTEMAS MARIÑOS NO MARCO DE ACTIVIDADES MARISQUEIRAS SUSTENTABLES

 • AO PROXECTO “APLICACIÓN DAS NOVAS TECNOLOXÍAS Ó SECTOR DO MARISQUEO"

  18 Febrero 2021

  RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO ABEIRO DAS ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO AO PROXECTO “APLICACIÓN DAS NOVAS TECNOLOXÍAS Ó SECTOR DO MARISQUEO NA RÍA DE NOIA” (GALP4-095) PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES SAN BARTOLOMÉ DE NOIA, CON NIF G15030844, CONFRARÍA DE PESCADORES SAN TELMO DE PORTO DO SON, CON NIF G15034945, CONFRARÍA DE PESCADORES SAN ADRÉS DE PORTOSÍN, CON NIF G15034887 E A CONFRARÍA DE PESCADORES DE MUROS, CON NIF G15038508.    

 • Proxecto integral de xestión sustentable e conservación e protección das zonas de pesca e de produción marisqueira

  28 Enero 2021

  RESOLUCIÓN   DO    PROCEDEMENTO   DE    CONVOCATORIA   DE    AXUDAS    EN    RÉXIME    DE CONCORRENCIA COMPETITIVA Expediente: PE209C-2020F-018 Ao abeiro da ORDE de 23 de abril de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental, a Conselleira do Mar,  RESOLVO CONCEDER unha axuda, financiada polo FEMP, para a realización de proxectos colectivos que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, á entidade e cos detalles que se indican á continuación   Importe privado: 0.00 Importe público CA (25%):                 20.500,50 EUR 61.501,50 EUR Importe público FEMP (75%): 75% 82.002,00 EUR de 40.440,00 EUR Anualidade 2021: Porcentaxe cofinanciación Anualidade 2020:                  41.562,00 EUR 82.002,00 EUR Importe total concedido: Importe subvencionable: Provincia:     A Coruña Muros Ubicación: “Proxecto integral de xestión sustentable e conservación e protección das zonas de pesca e de produción marisqueira” Denominación proxecto: Nif:            G15038508 Confraría de pescadores de Muros Entidade beneficiaria: Proxecto colectivo PE209C-2020F-018 Expediente:         ITI (Contribúe aos obxectivos da ITI Azul para o desenvolvemento da estratexia Atlántica por recibir contribución do FEMP polo/s seguinte/s artigo/s: Art. 40.1.c) e Art. 40.1.i) do Regulamento (UE) 508/2014 do FEMP Obxecto da operación: a) Elaboración e seguimento dos plans de co-xestión de recursos mariños vivos. Avaliación do estado de conservación e da biodiversidade, nos paraxes de Natura 2000, nas zonas mariñas protexidas e nos hábitats costeiros de importancia para os organismos mariños.

 • Optimización e seguimento dunha correcta xestión dos recursos biolóxicos mariños. Análise dos descritores definidos na Directiva Marco sobre a Estratexia Mariña. Cartografado dos hábitats e das especies, especialmente das exóticas invasoras. Seguimento e vixilancia dos hábitats e das especies. Cartografado da actividade extractiva realizada polos socios da entidade. Seguimento de indicadores de abundancia, da composición específica das capturas e da súa estrutura de tamaños.
 • Formación dos pescadores- as orientada a adquirir novas competencias vinculadas a unha mellor xestión e conservación dos recursos mariños vivos e dos ecosistemas en que viven.
 • Aumento da sensibilización ambiental coa participación directa dos pescadores-as, podendo incluír campañas de divulgación.
 • Contribución á vixilancia epidemiolóxica: envío de mostras ao Intecmar para coñecer o estado sanitario das augas e especies marisqueiras.
 • Operacións de salvagarda do medio mariño e das súas especies, que se levarán a cabo establecendo condicións de acceso ás zonas de pesca.
 •      

 • MELLORA DA ILUMINACIÓN DA LONXA DE MUROS

  22 Diciembre 2020

  Ao abeiro da Orde do 23 de decembro do 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2020 para a concesión en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da seguridade e as condicións de traballo, e da calidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) nun 75 % e tramitada como expediente anticipado de gasto, a confraría de Pescadores de Muros foi concesionaria dunha axuda por importe de 18.426,00 € destinados ao proxecto de MELLORA DA ILUMINACIÓN DA LONXA DE MUROS. A Cofradía de pescadores de Muros contaba cunha instalación consistente nunha nave de tipo industrial, construída mediante estrutura prefabricada de formigón e cuberta de estrutura metálica, dispón de tódolos servizos necesarios para o desenrolo da actividade propia da lonxa. Dispón dunha superficie construída de aproximadamente 1.100m2. O proxecto obxecto da presente memoria consisteu no reemplazamento da iluminación existente consistente en pantallas estancas e campanas halógenas por iluminación de tipo LED co cal se consigue unha maior eficiencia enerxética da instalación de iluminación.