Listado de noticias

 • Bases reguladoras do II Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas e das microempresas afectadas pola crise da COVID-19, mediante o Programa I de persoas traballadoras autónomas (TR500A)

  19 Febrero 2021

  DOG Núm. 33 Xoves, 18 de febreiro de 2021 Consellería de Emprego e Igualdade ORDE do 17 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do II Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas e das microempresas afectadas pola crise da COVID-19, mediante o Programa I de persoas traballadoras autónomas (TR500A), susceptible de ser financiado parcialmente polo Fondo Social Europeo (FSE), e o Programa II de microempresas (TR500B), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021. Artigo 1. Obxecto 1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública de axudas para as persoas traballadoras autónomas de Galicia do II Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas e das microempresas afectadas pola crise da COVID-19 a través de dous programas: Programa I de apoio ás persoas traballadoras autónomas (TR500A). Programa II de apoio a microempresas para o mantemento do emprego e da actividade económica (TR500B). 2. Por medio desta orde procédese á súa convocatoria para o ano 2021. Programa I. Persoas traballadoras autónomas (código de procedemento TR500A) Programa II. Microempresas (código de procedemento TR500B) Artigo 31. Importes das axudas 1. As axudas concederanse polos seguintes importes: a) 4.000 € para as persoas ou entidades que acrediten unha baixada de facturación de entre o 45 % e o 60 %. b) 5.000 € para as persoas ou entidades que acrediten unha baixada de facturación de máis dun 60 % e de menos do 70 %. c) 6.000 € para as persoas ou entidades que acrediten unha baixada de facturación igual ou superior ao 70 %. 2. A baixada de facturación calcularase de xeito xeral comparando os datos de facturación anual de 2019 cos do ano 2020. Excepcionalmente, prevense outros parámetros para os seguintes supostos: a) Para as altas ou empresas creadas ao longo do ano 2019, a baixada de facturación calcularase comparando a facturación media mensual dos meses con actividade do ano 2019 coa facturación media dos meses do ano 2020. b) Para as altas o empresas creadas desde o 1.1.2020 ao 31.3.2020, a baixada de facturación calcularse comparando a facturación media mensual dos meses con actividade do primeiro trimestre do ano 2020 coa media mensual dos tres trimestres restantes do ano 2020. 3. A dita cantidade incrementarase ata 3.000 € en función do número de persoas traballadoras por conta allea que teñan no momento da publicación da orde, segundo a seguinte escala: a) 1.000 € se teñen de 4 a 9 persoas traballadoras. b) 2.000 € se teñen de 10 a 20 persoas traballadoras. c) 3.000 € se teñen de 21 a 25 persoas traballadoras. 4. A baixada de facturación acreditarase con calquera das seguintes modalidades: – Estimación directa: mediante a declaración de IVE anual (modelo 390) dos anos 2019 e 2020 ou declaracións trimestrais de IVE (modelos 303), declaración trimestral do IRPF (modelo 130) do IV trimestre do ano 2019 co IV trimestre do ano 2020. – No caso de que as persoas ou entidades solicitantes tributen no réxime de estimación obxectiva ou módulos a diminución de facturación establecida no artigo 18, deberase acreditar coas copias, referidas aos períodos de comparación, do libro de facturas emitidas e recibidas ou libro diario de ingresos e gastos ou libro rexistro de vendas e ingresos ou o libro de compras e gastos ou calquera outra forma admitida en dereito para acreditar a diminución na facturación. Como poden ser, entre outros e tendo en conta a actividade económica, a presentación de descenso de consumo de enerxía eléctrica, copia do rexistro de caixa ou cobramentos e pagamentos por TPV ou calquera outro medio dos anos 2019 e 2020. Artigo 32. Prazo de presentación de solicitudes O prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde o día seguinte á data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, cumprindo o disposto no artigo 29 do Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, que establece un período mínimo dun mes.

 • Medidas aprobadas para la protección de trabajadores autónomos por el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo

  5 Febrero 2021

  Medidas aprobadas para la protección de trabajadores autónomos por el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo

  • 1) Prestación extraord cese activ autónomos afectados por suspensión temporal (Art. 5 Real Decreto-Ley 2/2021)
  • 2) Prestación extraord cese actividad autónomos que no puedan causar derecho a prestación ordinaria cese actividad (Art. 6 Real Decreto-Ley 2/2021)
  • 3) Derecho a la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia (Art. 7 RD- Ley 2/2021 de 26 de enero)
  • 4) Prestación extraordinaria de cese de actividad para trabajadores de temporada (Art. 8 RD Ley 2/2021 de 26 de enero)
  • 5) Prórroga prestación extraord cese actividad autónomos (Disposición transitoria segunda RD Ley 2/2021)
    3) Derecho a la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia (Art. 7 RD- Ley 2/2021 de 26 de enero) 3) Derecho a la prestación de cese de actividad  compatible con el trabajo por cuenta propia (Art. 7  RD- Ley  2/2021 de 26 de enero) Características Los trabajadores autónomos podrán solicitar la prestación por cese de actividad prevista en el artículo 327 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, siempre que concurran los requisitos establecidos en del Real Decreto-ley 2/2021 y en los apartados a), b), d) y e) del artículo 330.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Requisitos
  • Acreditar una reducción de los ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia  durante el primer semestre de 2021 de más del  50 por ciento en relación con el segundo semestre de 2019 así como no haber obtenido durante el semestre indicado de 2021 unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 7.980 euros. Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en el segundo semestre de 2019 y se comparará con la parte proporcional de los ingresos habidos en el primer semestre de 2021 en la misma proporción. En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su cargo, deberá acreditarse al tiempo de solicitar la prestación el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas.
  • Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, en su caso.
  • Tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad a que se refiere el artículo 338 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
  • No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación, salvo que el trabajador autónomo no tuviera acreditado el período de cotización requerido para ello.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.
  Duración Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el  31 de mayo de 2021, siempre que el trabajador tenga derecho a ella en los términos fijados en el artículo 338 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Asimismo, percibirán esta prestación hasta el 31 de mayo de 2021 aquellos  trabajadores autónomos que causen derecho a ella el 1 de febrero de 2021 y vean agotado su derecho al cese previsto en el citado precepto antes del 31 de mayo de 2021, siempre que reúnan los requisitos exigidos al efecto. A partir de esta fecha solo se podrá continuar percibiendo esta prestación de cese de actividad si concurren todos los requisitos del artículo 330 de la Ley General de la Seguridad Social. Plazo de solicitud y nacimiento del derecho El reconocimiento a la prestación se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras o el Instituto Social de la Marina con carácter provisional con efectos de 1 de febrero de 2021 si se solicita dentro de los primeros veintiún días naturales de febrero, o con efecto desde el día siguiente a la solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 1 de septiembre de 2021. Cotización durante la prestación  El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de cotización correspondiente. Cuantía de la prestación La cuantía de la prestación se determinará aplicando el 70 por ciento a la base reguladora, calculada de conformidad con lo previsto en el artículo 339 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social La base reguladora de la prestación económica por cese de actividad será el promedio de las bases por las que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores al 1 febrero de 2021. La mutua colaboradora o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, abonará al trabajador junto con la prestación por cese en la actividad, el importe de las cotizaciones por contingencias comunes que le hubiera correspondido ingresar de encontrarse el trabajador autónomo sin desarrollar actividad alguna, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 329 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. La prestación por cese de actividad podrá ser compatible con un trabajo por cuenta ajena, si los ingresos netos computables fiscalmente procedentes del trabajo por cuenta propia y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superan 2,2 veces el importe del SMI. En la determinación de este cómputo, los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 veces el importe del salario mínimo interprofesional. En este caso la cuantía de la prestación por cese de actividad será el 50% Base mínima de cotización.

 • AXUDAS PARA INVESTIMENTOS QUE FOMENTEN A PESCA SUSTENTABLE PARA PROPIETARIOS DE BUQUES PESQUEIROS

  25 Enero 2021

  DOG Núm. 15 Luns, 25 de xaneiro de 2021 Consellería do Mar ORDE do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e se convoca para o ano 2021 o devandito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto (códigos de procedemento PE120A, PE120B, PE120C, PE120E e PE120F).Consellería do Mar     https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210125/AnuncioG0427-070121-0001_gl.html