NORMAS Plan de Marisqueo a Frote en Autorizacións

NORMAS Plan de Marisqueo a Frote en Autorizacións

 

JOSE ANTONIO RAMA SUÁREZ, como Secretario de los órganos de Gobierno de la Cofradía de Pescadores de Muros,

 

INFORMO:

 

Que a Asemblea da Agrupación de Marisqueo a Frote celebrada con data 24.03.2021, ante a apertura da campaña marisqueira dentro do Plan de Marisqueo a Frote en Autorizacións nas praias de Virxe do Camiño e Abelleira, acordou as seguintes normas de OBRIGADO CUMPRIMENTO:

 

  1. DATA DE APERTURA:

LUNS DÍA 5 de Abril

  1. HORARIO:

De 8:00 a 11:00. Non podendo fondear nos bancos antes das 07:30 horas, respectando as boias.

 

 

 

  1. TOPES DE CAPTURAS:

               k/Trp. Talla minima

A. Babosa:... 3.           38 mm.

Ameixón.......5            70 mm.   

A. Roxa.........5            40 mm.

Berberecho..5            25mm.

Cornicha.......5            25 mm.

                k/Trp. Talla minima

A. Fina:..........2           40 mm.

A. Xapónica..2           35 mm.

A. Bruxa........3            25 mm.    

Carneiro........5           50 mm.

 

 

 

 

  1. PUNTO DE VENDA:

Lonxa de MUROS

 

 

 

Aos efectos oportunos, expido e asino o presente informe en Muros, a vinte e cinco de marzo de dous mil vinte e un.

 

 

 

 

Asdo: José Antonio Rama Suárez.-