AXUDAS A PROXECTOS COLECTIVOS PARA A MELLORA E MODERNIZACIÓN DOS PORTOS

AXUDAS A PROXECTOS COLECTIVOS PARA A MELLORA E MODERNIZACIÓN DOS PORTOS

 

O 10 de febreiro do 2020, publicouse no Diario Oficial de Galicia (DOG nº 27) a Orde do 19 de xaneiro de 2021 , pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP).

Ao abeiro desta orde, a Consellería do Mar resolveu CONCEDER á Confraría de Pescadores de Muros (NIF G15038508), as axudas para os proxectos colectivos, cos requisitos e condicións que a seguir se sinalan, e a cuxo cumprimento se compromete o beneficiario coa aceptación da axuda:

I.Requisitos específicos relativos aos produtos ou servizos:

Denominación

AUTOCONSUMO  ELÉCTRICO  DA  EDIFICACIÓN  DA FÁBRICA DE XEO

Nº EXPEDIENTE

PE209N-2020/33

Identificación

Programa Operativo Español FEMP 2014ES14MFOP001

 

Importe      total do proxecto

 

45.160,00 €

Importe      total subvencionable

 

45.160,00 €

Porcentaxe da subvención

 

100%

Importe          da subvención concedida

45.160,00 €

Importe público

FEMP (75%):33.870,00 €

C.A. (25%): 11.290,00 €

Importe privado

0 €

Concepto

Importe orzamentado

Importe subvencionado

Motivo minoración/non subvención

PANEIS SOLARES FV ASTRONERGY 450W 72 M

22.260,00 €

22.260,00 €

 

INVERSOR KOSTAL 50 KW PICO

4.670,90 €

4.670,90 €

 

DISPOSITIVO VERTIDO SMART METER ENERGY

KOSTAL

480,37 €

480,37 €

 

CONTROLADOR DINÁMICO CDP-0

675,27 €

675,27 €

 

TRANSFORMADOR

98,49 €

98,49 €

 

 

Denominación

MELLORA DA SEGURIDADE NA DESCARGA E EXPOSICIÓN EN LONXA

Nº EXPEDIENTE

PE209N-2020/18

Identificación

Programa Operativo Español FEMP 2014ES14MFOP001

 

Denominación

MELLORA DA SEGURIDADE NA DESCARGA E EXPOSICIÓN EN LONXA

Nº EXPEDIENTE

PE209N-2020/18

Identificación

Programa Operativo Español FEMP 2014ES14MFOP001

 

 

Denominación

MELLORA DA SEGURIDADE NA DESCARGA E EXPOSICIÓN EN LONXA

Nº EXPEDIENTE

PE209N-2020/18

Identificación

Programa Operativo Español FEMP 2014ES14MFOP001