MELLORA DA ILUMINACIÓN DA LONXA DE MUROS

MELLORA DA ILUMINACIÓN DA LONXA DE MUROS

 

Ao abeiro da Orde do 23 de decembro do 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2020 para a concesión en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da seguridade e as condicións de traballo, e da calidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) nun 75 % e tramitada como expediente anticipado de gasto, a confraría de Pescadores de Muros foi concesionaria dunha axuda por importe de 18.426,00 € destinados ao proxecto de MELLORA DA ILUMINACIÓN DA LONXA DE MUROS.

A Cofradía de pescadores de Muros contaba cunha instalación consistente nunha nave de tipo industrial, construída mediante estrutura prefabricada de formigón e cuberta de estrutura metálica, dispón de tódolos servizos necesarios para o desenrolo da actividade propia da lonxa. Dispón dunha superficie construída de aproximadamente 1.100m2.

O proxecto obxecto da presente memoria consisteu no reemplazamento da iluminación existente consistente en pantallas estancas e campanas halógenas por iluminación de tipo LED co cal se consigue unha maior eficiencia enerxética da instalación de iluminación.