Proxecto integral de xestión sustentable e conservación e protección das zonas de pesca e de produción marisqueira

Proxecto integral de xestión sustentable e conservación e protección das zonas de pesca e de produción marisqueira

 

RESOLUCIÓN   DO    PROCEDEMENTO   DE    CONVOCATORIA   DE    AXUDAS    EN    RÉXIME    DE CONCORRENCIA COMPETITIVA

Expediente: PE209C-2020F-018

Ao abeiro da ORDE de 23 de abril de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental, a Conselleira do Mar, 

RESOLVO

CONCEDER unha axuda, financiada polo FEMP, para a realización de proxectos colectivos que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, á entidade e cos detalles que se indican á continuación

 

Importe privado: 0.00

Importe público

CA (25%):                 20.500,50 EUR

61.501,50 EUR

Importe público

FEMP (75%):

75%

82.002,00 EUR

de

40.440,00 EUR

Anualidade

2021:

Porcentaxe cofinanciación

Anualidade

2020:                  41.562,00 EUR

82.002,00 EUR

Importe total

concedido:

Importe subvencionable:

Provincia:     A Coruña

Muros

Ubicación:

“Proxecto integral de xestión sustentable e conservación e protección das zonas de pesca e de

produción marisqueira”

Denominación

proxecto:

Nif:            G15038508

Confraría de pescadores de Muros

Entidade

beneficiaria:

Proxecto colectivo

PE209C-2020F-018

Expediente:

 

 

 

 

ITI (Contribúe aos obxectivos da ITI Azul para o desenvolvemento da estratexia Atlántica por recibir contribución do FEMP polo/s seguinte/s artigo/s: Art. 40.1.c) e Art. 40.1.i) do Regulamento (UE) 508/2014 do FEMP

Obxecto da operación:

a) Elaboración e seguimento dos plans de co-xestión de recursos mariños vivos. Avaliación do estado de conservación e da biodiversidade, nos paraxes de Natura 2000, nas zonas mariñas protexidas e nos hábitats costeiros de

importancia para os organismos mariños.

  1. Optimización e seguimento dunha correcta xestión dos recursos biolóxicos mariños. Análise dos descritores definidos na Directiva Marco sobre a Estratexia Mariña. Cartografado dos hábitats e das especies, especialmente das exóticas invasoras. Seguimento e vixilancia dos hábitats e das especies. Cartografado da actividade extractiva realizada polos socios da entidade. Seguimento de indicadores de abundancia, da composición específica das capturas e da súa estrutura de tamaños.
  2. Formación dos pescadores- as orientada a adquirir novas competencias vinculadas a unha mellor xestión e conservación dos recursos mariños vivos e dos ecosistemas en que viven.
  3. Aumento da sensibilización ambiental coa participación directa dos pescadores-as, podendo incluír campañas de divulgación.
  4. Contribución á vixilancia epidemiolóxica: envío de mostras ao Intecmar para coñecer o estado sanitario das augas e especies marisqueiras.
  5. Operacións de salvagarda do medio mariño e das súas especies, que se levarán a cabo establecendo condicións de acceso ás zonas de pesca.