Órganos de goberno

Órganos de goberno

 

Son órganos reitores da Confraría: a Xunta Xeral, o Cabildo e o Patrón Maior.

A Xunta Xeral é o órgano superior de goberno e decisión da Confraría, na que están representados todos os profesionais do sector afiliados. Actúa como órgano de control e fiscalización dos restantes órganos reitores da Confraría.

O Cabildo é o órgano de goberno, xestión e administración da Confraría. Está formado polo Patrón Maior, o Secretario e os vogais, dos cales dous serán obrigatoriamente os vicepatrones 1º e 2º.

O Patrón Maior é o representante da Confraría. Preside a Xunta Xeral e o Cabildo. Será elixido pola Xunta Xeral de entre os seus membros.

Nas últimas eleccións resultou elixida a seguinte directiva:

 • Patrón Maior: Manuel Daniel Formoso Moledo
 • Vice Patrón Maior 1ª: Adelaida Leston Mayo
 • Vice Patrón Maior 2º: Primitivo-José Pedrosa González
 • Vocal Xunta Xeral: José Manuel Abadín París
 • Vocal Cabildo: Araceli Bua Rey
 • Vocal Xunta Xeral: María Josefa Rama Rodríguez
 • Vocal Cabildo: Juana Fernández Sestayo
 • Vocal Xunta Xeral: Juan Ramón Mayo Tobio
 • Vocal Xunta Xeral: Diego Vázquez Maceiras
 • Vocal Cabildo: Juan Caamaño Zubiela
 • Vocal Xunta Xeral: David Otero Fernández
 • Vocal Xunta Xeral:Rosa María Riomayor Rodríguez
 • Vocal Xunta Xeral: Francisco Lestón Piñeiro
 • Vocal Cabildo: José Antonio Leon Figueiras
 • Vocal Cabildo: Albino Rebollido Núñez
 • Vocal Xunta Xeral: José Ramón Carou Fernández
 • Vocal Cabildo: Jose Ricardo Piñeiro Caamaño