PROXECTO CONXUNTO DE RECOLLIDA DE LIXO MARIÑO CONFRARÍAS DE MUROS E O PINDO

PROXECTO CONXUNTO DE RECOLLIDA DE LIXO MARIÑO CONFRARÍAS DE MUROS E O PINDO

 

RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDEN AXUDAS A PROXECTOS

COLECTIVOS FINANCIADOS POLO FONDO EUROPEO E MARÍTIMO DE PESCA (FEMP) PARA A

PROTECCIÓN E RECUPERACIÓN DA BIODIVERSIDADE E DOS ECOSISTEMAS MARIÑOS NO MARCO DE

ACTIVIDADES PESQUEIRAS SUSTENTABLES MEDIANTE A RECOLLIDA DE RESIDUOS MARIÑOS

 

Denominación do proxecto

PROXECTO CONXUNTO DE RECOLLIDA DE LIXO MARIÑO CONFRARÍAS DE MUROS E O PINDO

Código 209F 2022/01

Identificación

Programa Operativo Español FEMP 2014ES14MFOP001

Prioridade: 1

Obxectivo específico: 1.b):

Protección e recuperación da biodiversidade e ecosistemas acuáticos.

Medida: 1.1.4

Convocatoria da axuda 2022 ao abeiro da Orde do 22 de decembro de 2021 (DOG núm. 12, do 19 de xaneiro de 2022)

Organismo Intermedio

de Xestión

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Beneficiario 1.

(Representante)

Confraría de Pescadores de Muros NIF G15038508

Beneficiario 2 Confraría de Pescadores de O Pindo NIF G15038524

Obxecto

Artigo 40. 1 a) do Regulamento 508/2014, FEMP

Recollida no mar polos pescadores de residuos tales como artes de pesca perdidos ou outros refugallos mariños.

Ubicación da operación Muros e O Pindo.