Servizos xerais

Servizos xerais

 

A Confraría presta servizos de tipo administrativo, de información sectorial e de ordenación pesqueira, así como de representación dos membros que a integran e a defensa dos seus intereses profesionais e sectoriais.

Asemade, completamos a actividade extractiva encargándonos de realizar a primeira venda dos produtos capturados mediante poxa ou ben por medio de acordos comerciais con empresas almacenistas e industrias transformadoras, ben a través do centro de expedición do que dispoñemos nas propias instalacións da lonxa de Cangas. A lonxa tamén dispón de despacho de xeo, con prezos especiais para afiliados.

De igual xeito, dispoñemos dun servizo de varada e reparación de embarcacións no propio porto, con tarifas especiais para os socios.

Os principais servizos administrativos que ofrecemos aos nosos asociados están relacionados coa tramitación de documentación perante as distintas Administracións, para o exercicio da actividade pesqueira e marisqueira, entre as que cómpre salientar:

  • Permisos de explotación para embarcación e mariscadoras a pé, e autorizacións extractivas en xeral.
  • Licenzas de pesca.
  • Alternancia de artes.
  • Cambios temporais de modalidade.
  • Asesoría legal en materia pesqueira e marisqueira.
  • Tramitación de titulacións pesqueiras para afiliados.
  • Información sobre artes e aparellos de pesca permisibles en Galicia.
  • Información sobre vedas de especies, zonais ou temporais.
  • Tramitacións dos plans de explotación da confraría, individuais ou conxuntos.
  • Tramitación de axudas e subvencións, etc..