Recursos específicos

Recursos específicos

 

Son recursos específicos aquelas especies marisqueiras que polas súas características biolóxicas, pola súa técnica de extracción ou polas especificidades da súa comercialización, requiren dun sistema de xestión específico.

A explotación destes recursos realízase a través de plans de xestión solicitados pola Confraría e aprobados pola consellería competente en materia de marisqueo.

Considéranse recursos específicos todas as especies extraídas mediante técnicas de mergullo en apnea ou con subministración de aire desde a superficie, pero tamén outras como o percebe, as algas ou os poliquetos que se extraen na zona intermareal con distintas técnicas.

A Confraría de Vigo conta con plans de xestión para os seguintes recursos específicos: navalla e longueirón, ourizo, algas, anemone, percebe e poliquetos.